Postupci kontrole radnih parametara

Postupci kontrole radnih parametara

Pod fizičkom veličinom podrazumeva se određeni pojam koji blize i preciznije odrađuju neku fizičku pojavu ili osobinu prirode. Svaka fizička veličina ima svoj kvalitativni i kvantitativni deo. Pod merenjem fizičkih veličina podrazumevaju se ukupne eksperimentalne...