Grafičke mašine i održavanje – Ofset štampa

Ofsetna štampa je narasprostranjeniji i najekonomicniji postupak štampe. Naziv ofset-štampa dolazi od engleske reči: to set off – skinuti, preneti. Ona spada u indirektni postupak štampanja,  jer se kod ove vrste štampe boja, sa štamparske forme na podlogu prenosi podsredstvom gumenog cilindra. Postoji više različitih podvrsta indirektne štampe (tehnike ravne, visoke i duboke), od kojih je postupak ravnog ofseta danas najrasprostranjeniji postupak štampanja; ona pokriva 85% štamparske delatnosti u celom svetu.  U ofsetu se koriste savitljive štamparske forme koje se pričvršćuju na temeljni cilindar. Ofsetno štampanje je naziv ogranka ravne štampe, nastao naporima za usavršavanje litografskog postupka.

Prva litografska ofset štamparska presa napravljena je u Engleskoj oko1875. godine i bila je dizajnirana za štampanje na metalu. Prenosni cilindar bio je pokriven posebno tretiranim kartonom koji je prenosio štampanu sliku sa lito-kamena na površinu metala.

Prva osoba koja je upotrebila ofset presu za štampanje na papiru verovatno je bio Amerikanac Ajra Vošington Rabel (Ira Washington Rubel) 1903. godine. Ideju je dobio slučajno, kada je primetio da kad god u presi tokom rada nije postavljen list papira, kamen štampa sliku na gumom obloženi cilindar za pritiskivanje, te sledeći utisak ima sliku sa obe strane: direktnu lito-sliku na prednjoj i sliku sa gumiranog cilindra na zadnjoj strani. Rabel je potom primetio da je slika na zadnjoj strani mnogo oštrija i jasnija nego direktna lito-slika zato što je mekana guma mogla bolje da utisne sliku u papir nego tvrdi kamen. Ubrzo je odlučio da npravi presu koja je svaku sliku sa ploče štampala prvo na gumeni prekrivač pa potom na papir. Braća Čarls i Albert Haris (Charles and Albert Harris) su u isto vreme nezavisno posmatrala proces i ubrzo potom razvila ofsetnu presu za Harris Automatic Press Company.

Tokom 1950 –tih ofset štampa je postala najpopularniji oblik komercijalnog štampanja i bilo je mnogo poboljšanja na pločama, boji i papiru, čime su prednosti ove tehnike — brzina izrade i trajnost ploča — dovedene do vrhunca. Danas se glavnina štampe, uključujući i novine , vrši ovim procesom.

Mašine u ofset štampi mogu biti: prese za probne otiske, tabačne ofset-mašine, rotacione ofset mašine iz rolne i ofset-mašine malog formata. S obzirom na broj boja, ofset-mašine mogu biti jednobojne i višebojne, a u zavisnosti od toga da li se može štampati jedna ili obe strane, ofset-mašine mogu biti za jednostranu i za obostranu štampu.

Prese za probne otiske koriste se za izradu probnih otisaka pre početka štampanja sa štamparske forme.Probni otisci služe za utvrđivanje kvaliteta izrađene ploče. Ove ofet-prese mogu biti ravne i cilindrične, te sa više štamparskih agregata.

Jednobojne tabačne ofset – mašine koriste se za štampanje papira ili kartona iz tabaka u jednoj boji. Proces štampanja sastoji se u pripremi štamparske forme papira,boje, rastvora za vlaženje, pripremi štamparske mašine i neposrednom štampanju.

Priprema štamparske mašine sastoji se od nekoliko faza: podešavanje cilindra, postavljanje ploče na temeljni cilindar, postavljanje gumene presvlake na cilindar, podešavanje uređaja za vlaženje, podešavanje uređaja za obojavanje, podešavanje aparata za ulaganje i podešavanje uređaja za izlaganje.

Posle pripreme štamparske mašine pristuoa se procesu štampanja. Pod štampanjem se podrazumeva kontinuirano prenošenje boje sa štamparske forme na štamparsku podlogu. Za vreme štampanja kontroliše se brzina štampanja, kvalitet i ujednačenost otiska.

Višebojne tabačne ofset – mašine u jednom prolazu podloge za štampanje otiskuju, zavisno od konstrukcije, dve ili više boja jednostrano ili obostrano. Konstrukcija ovih mašina je takva da svaka boja ima poseban sistem cilindara, uređaje za vlaženje i uređaje za obojavanje.Zajednički su samo ulagači i izlagači aparata za papr, odnosno karton.Izrađuju se kao dvobojne, trobojne, četvorobojne, petobojne i šestobojne.

Za obostrano štampanje mašina mora imati najmanje dva štampaća uređaja, koji zajedno čine jednu štampajuću jedinicu, odnosno agregat.

Dvobojne ofset mašine su one mašine koje se sastoje iz dve jednobojne mašine; zajednički im je aparat za ulaganje, aparat za izlaganje, često i cilindar za pritisak, kao i sistem pogona i delimično sistem komandi. Postoji više sistema ovh mašina: pravi ( vertikalni) sistem, kosi u vidu uspravljenog slova „V“ i položeni sistem u vidu položenog slova „V“. Po broju cilindara dvobojke su najčešće petocilindrične i šesto cilindrične.

Savremene višebojne ofset – mašine imaju ugrađene elektronske uređaje za kontrolu daljinskog upravljanja, kontrolu kvaliteta i čitača ofset – ploča. Ovaj sistem elektronskih uređaja ima oznaku CPC 1;CPC 2 i CPC 3 – Computer Print Control. Prednost ovog sistema je poboljšan kvalitet štampe, skraćeno vreme pripreme i povećana produktivnost rada.

Rotacione ofset – mašine štampaju na štamparskoj podlozi koja se odmotava iz rolne. Najčešće su uupotrebi četvorobojne i šesto bojne ofset rotacije, koje mogu istovremeno štampati sa obe strane (obostrane). Ofset rotacije mogu odštampani materijal izlagati u tabacima ili rolni. Najčešće su konstruisane po principu guma – guma.Koriste se za štampanje novina, revija i časopisa.

Ofset –mašine malog formata koriste se uglavnom za umnožavanje, najčešće u formatu DIN  A-3 i A-4 .Ove mašine koriste, pored klasičnih metalnih štamparskih formi, još i štamparske forme koje mogu biti izrađene od papira i plastike. Ova vrsta štampe podesna je za manje tiraže.Ove mašine uglavnom se koriste u tzv.kućnim štamparijama (preduzeća, ustanove, škole, banke i slično).

Bez obzira o kom modelu se radi , jednobojna ofset mašina se sastoji iz sledećih celina:

 • Sistem cilindara
 • Uredjaj za vlaženje
 • Uredjaj za bojenje
 • Aparat za ulaganje
 • Aparat za izlaganje
 • Sistem pogona i komandi

Ove celine mašine ugradjene su u osnovnu konstrukciju koju predstavlja postolje i vertikalni kostur mašine.

Sistem cilindara-Većina mašina poseduje tri cilindra, različite konstrukcije ali im je funkcija da tokom rada mašine prenesu crtež sa štamparske forme na papir ili neku drugu štamparsku podlogu. Prema funkciji koju obavljaju, cilindri su dobili imena:

 1. Cilindar za ploču
 2. Cilindar za gumu
 3. Cilindar za pritisak

Uredjaj za vlaženje – Ugradjen je uz cilindar za ploču i ima zadatak da tokom štampe održava štamparsku formu u vlažnom stanju. Uredjaj za vlaženje sastoji se iz:

 • korita za vodu
 • valjka uronjenog u vodu
 • valjka razdeljivača
 • valjaka razbirača i
 • valjaka brisača

Uredjaj za bojenje – Poseduje ga svaka offset mašina, sa njim se tokom štampe obojava štamparska forma.

Aparat za automatsko ulaganje tabaka poseduje svaka savremena offset mašina. Osnovni zadatak mu je da kod svakog okretaja cilindra za pritisak uloži po jedan tabak papira u mašinu.Univerzal aparat poseduje sledeće glavne delove:

 • sto za ulaganje
 • vakuum pumpa
 • usisne i duvajuće jedinice i
 • transportna daska

Aparat za izlaganje na offset mašini ima zadatak da svaki odštampani tabak primi od cilindra za pritisak i da ga izloži na sto za izlaganje. Svaki aparat ima sledeće glavne delove:

 • sto za izlaganje
 • izlažuče hvataljke
 • mehanizam za dizanje i spuštanje stola i
 • uredjaja za sušenje boje

Održavanje offset mašine pre svega podrazumeva pravilno rukovanje, pregledanje i održavanje delova, kako bi se zadržala njena ispravnost ili vratila iz stanja u otkazu u stanjeu radu. Neispravnost odredjenih delova mašine prouzrokuje i ometanje u funkcionisanju ostalih delova mašine, što utiče na kvalitet proizvoda, a može da izazove velike zastoje pa čak i odredjene lomove na mašini. Održavanje iziskuje i svakodnevnu brigu i kontrolu delova na mašini.

O održavanju se već počinje razmišljati u trenutku nabavke mašine a proteže se kroz sledeće faze:

 • pravilan izbor mašine
 • zastupljenost rezervnih delova
 • obuka osoblja za održavanje
 • opremljenost radnog prostora
 • montažu mašine

Kao glavni uslov za izbor mašine se nameće odredjivanje poslova koje mašina treba da obavlja. Treba poznavati vrstu papira na kome se štampa, format, gramatura, kvalite, boja, tiraž i učestalost narudžbi. Prilikom kupovine mašine  potrebno je sagledati zastupljenost rezervnih delova na tržištu, njihovu cenu i dostupnost, vreme isporuke i slično.Postoji mogućnost da se prilikom kupovine mašine kupi odredjena količina rezervnih delova koji se najčešće prvi menjaju. Posebno treba nabaviti rezervne delove sklopova koji se najpre pohabaju, a za koje je praćenjem stanja utvrdjeno da se veoma često menjaju, a to su pre svega:

 • gumice za sisaljke
 • ležajevi
 • podmetači ispod hvataljki za papir
 • prekidači, osigurači, filteri za pumpe, četkice za motore
 • razne vrste opruga i sl.

Prostor u kome se nalazi mašina mora biti namenjen samo za to. Prostorija mora biti prostrana, svetla sa prirodnom ili nepromenljivom belom rasvetom, po mogućstvu klimatizovana i kontrolisanim nivoom vlage. Zidovi štamparije su ofarbani masnom svetlom bojom radi lakšeg održavanja i većom refleksijom svetla.Pod treba da je ravan i lak za održavanje.U prostoriji ne sme da bude promaje. Prostor tj postolje na koje se polaže mašina mora da bude od tvrdog betona obloženog teraco pločicama. Električni stubovi i sva električna instalacija mora biti unapred propisno postavljena.Uz samu štampariju se dovodi topla i hladna voda.